image_15

O alimentach na rzecz byłego małżonka sąd orzeka: 1) w wyroku rozwodowym na żądanie małżonka uprawionego, lub 2) w odrębnym postępowaniu zainicjowanym przez małżonka uprawionego po orzeczeniu rozwodu. Sąd nie będzie więc orzekał z urzędu w wyroku rozwodowym o alimentach na rzecz małżonka.

W przypadku alimentów na rzecz byłego małżonka można mówić o tzw. zwykłym obowiązku alimentacyjnym oraz o rozszerzonym obowiązku alimentacyjnym.

Ze zwykłym obowiązkiem alimentacyjnym mamy do czynienia w przypadku, gdy żaden z małżonków nie został uznany w wyroku rozwodowym za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego (a więc w przypadku orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy obojga małżonków). Przesłankami orzeczenia alimentów w takim przypadku są: 1) niedostatek po stronie małżonka uprawionego do alimentów, 2) możliwości zarobkowe małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Powyższy obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Obowiązek ten wygaśnie również w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Rozszerzony obowiązek alimentacyjny dotyczy przypadków, gdy rozwód orzeczony został z wyłącznej winy jednego z małżonków. Wówczas, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Co istotne, rozszerzony obowiązek alimentacyjny nie ma ograniczenia czasowego. Obowiązek ten wygaśnie co do zasady dopiero w razie zawarcia przez małżonka niewinnego nowego małżeństwa lub w razie gdy odpadną przesłanki tego obowiązku (tj. istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego).

W obu opisanych przypadkach, w toku postępowania sądowego, sąd bardzo wnikliwie będzie badał sytuację majątkową i zarobkową obojga małżonków oraz potrzeb małżonka uprawionego w zakresie związanym z jego utrzymaniem.

Leave a reply